Vår hållbarthetsarbete | Swegmark Of Sweden

HÅLLBART

Hållbart för människa, miljö och samhälle

Vårt hållbarhetsarbete utgår från de tre övergripande perspektiven ekonomisk, ekologisk och social hållbarhet, vilka har sitt ursprung i Brundtlandrapporten ”Vår gemensamma framtid” från 1987.

I rapporten som skrevs på uppdrag av FN definieras hållbar utveckling som: ”Utveckling som tillgodoser dagens behov utan att äventyra
kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov”.

Översatt till vår vardag och verklighet handlar det om att hålla högsta kvalitet, agera miljösmart samt bry oss om våra medmänniskor – både de vi har omkring oss dagligen och de vi kanske aldrig träffar. För när allt kommer omkring handlar hållbarhet om att bry sig om människa, miljö och samhälle. Och det gör vi.